Administracja

 • opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów
 • reprezentacja właścicieli przed sądami i organami egzekucyjnym
 • weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi
 • przygotowanie planów na prace remontowe
 • usuwanie awarii i ich skutków, dyżury techniczne
 • zawieranie i negocjowanie umów z dostarczycielami mediów
 • kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości
 • zawieranie, wprowadzanie zmian oraz rozwiązywanie umów ubezpieczenia – od ognia i innych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej

Księgowość

 • prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • comiesięczne rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów
  zużytych mediów i funduszu remontowego
 • opracowywanie rocznych i wieloletnich planów gospodarczych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych
 • wydawanie stosownych dokumentów właścicielom

Obsługa techniczno - konserwatorska

 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych i modernizacje na terenie nieruchomości
 • bieżące przeglądy obejmujące sprawdzanie stanu szyb, drzwi i oświetlenia
 • zapewnienie okresowych kontroli instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, konserwacji i napraw bieżących
 • kontrolę okresową elewacji budynku i elementów ścian zewnętrznych, obróbek blacharskich, dachu oraz innych urządzeń służących prawidłowemu funkcjonowaniu nieruchomości.

Zarządzanie

 • planowanie strategiczne i operacyjne nieruchomości
 • bieżąca analiza finansów nieruchomości
 • wskazywanie rozwiązań organizacyjnych mających na celu redukcję kosztów i polepszenie jakości świadczonych usług
 • kontrola kosztów eksploatacyjno – technicznych
 • opracowywanie długofalowych planów zarządzania nieruchomością
© 2020 Meritum Rumia. Made by CMNS.